Duygu Durumlar¿n¿ Yans¿tan K¿sa Filmler

von Ye¿ilyurt, ¿Eyda
Zustand: Neu
CHF 70.85
inklusive MwSt. - GRATIS LIEFERUNG
Ye¿ilyurt, ¿Eyda Duygu Durumlar¿n¿ Yans¿tan K¿sa Filmler
Ye¿ilyurt, ¿Eyda - Duygu Durumlar¿n¿ Yans¿tan K¿sa Filmler

Dir gefällt dieses Produkt? Sag's weiter!

CHF 70.85 inkl. USt.
Nur noch 1 Stück verfügbar Nur noch 1 Stück verfügbar Mehr als 10 Stück verfügbar
Lieferung: zwischen Mittwoch, 6. Juli 2022 und Freitag, 8. Juli 2022
Verkauf & Versand: Dodax

Beschreibung

Türk kültürü insan ili¿kilerinde inceli¿i, duygusall¿¿¿, yak¿nl¿¿¿, sayg¿l¿ ve dü¿ünceli olmay¿ ön plana ç¿kar¿r ve kal¿pläm¿¿ dil birimlerinden yararlan¿r. Türkçe ö¿retmek için kullan¿lan sözcüklerin, kal¿p ifadelerin, dil bilgisi kurallar¿n¿n sadece kitaplarla s¿n¿rl¿ kalmas¿ dil ö¿retimi için yetersizdir. Ö¿rencinin; dilin hayatta kullan¿m¿na dair materyallere duydu¿u ihtiyaç dil ö¿retimi için geli¿en teknolojiyle birlikte kar¿¿lanmas¿ gereken bir zorunluluktur. Kal¿p ifadelerin hangi durumlarda, hangi duygu ifadesine kar¿¿l¿k kullanabilece¿ine dair görsel ve i¿itsel materyale olan ihtiyaç, eserimizin konusunu olu¿turmu¿tur. Bu çal¿¿mayla yabanc¿lara Türkçe ö¿retiminde eksikli¿i duyulan materyal eksikli¿ine katk¿da bulunabilmek ve bu materyallerin dil ö¿retimindeki bäar¿ grafi¿ini ortaya koyabilmek amaçlanm¿¿t¿r.

Mitwirkende

Autor:
Ye¿ilyurt, ¿Eyda

Weitere Informationen

Biografie:
¿eyda Ye¿ilyurt, 1982 Ankara döumlu. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat¿ Ö¿retmenli¿i mezunu (2004). Yüksek lisans¿n¿ Eski Türk Edebiyat¿ üzerine yapan yazar (2008), doktoras¿n¿ Türk Dili ve Edebiyat¿ e¿itimi üzerine tamamlad¿ (2016). 2009'dan bu yana Yabanc¿ ö¿rencilere Türkçe ö¿retimi alan¿nda çal¿¿maktad¿r.
Sprache:
Türkisch
Auflage:
1/2018
Seitenanzahl:
192
Medientyp:
Taschenbuch
Verlag:
LAP Lambert Academic Publishing

Stammdaten

Produkttyp:
Taschenbuch
Verpackungsabmessungen:
0.22 x 0.15 x 0.011 m; 0.336 kg
GTIN:
09786139883776
DUIN:
I7E5DFPTAUK
CHF 70.85
Wir nutzen Cookies auf unserer Website, um deinen Besuch effizienter zu gestalten und dir mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Klicke daher bitte auf "Cookies akzeptieren"! Nähere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.